ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต”

พันธกิจ

                                    1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม

                                    2. ขับเคลื่อนธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง

                                    3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

                                    4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้

                                    5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น

                                    6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)

ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน

                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว

                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

ที่เกี่ยวข้อง