ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ป.ป.ท.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7     

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)     

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)     

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

 • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๕
 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน
 • ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดค้านมิให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เข้าร่วมดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

แผนงาน โครงการและงบประมาณ ม.9(3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

 • ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน
 • ระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2554
 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค รัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดำเนินการตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
 • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 255
สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)

สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

 • พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2551
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9(8)
 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส สปท. 4
 • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส สนย.
 • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1
 • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 3
 • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 4
 • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 6
 • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 9

เอกสารดาวน์โหลด
ที่เกี่ยวข้อง