ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ


วันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่มีต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ”

เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. และเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และช่องทางการร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐแก่นักลงทุนชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนชาวต่างชาติ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องฟีนิกส์ 1 - 4 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 โดยกองการต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และกรมที่ดิน มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักลงทุนฯ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่มีเครือข่ายเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ สามารถให้ความช่วยเหลือ กรณีชาวต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือการใช้อำนาจหรือดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ อันเป็นการปิดช่องทางหรือโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทุจริตเรียกรับเงินสินบนจากชาวต่างชาติให้ลดน้อยลง และสามารถ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index: CPI) ให้สูงขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนหรือผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศอย่างแท้จริง

#prpacc

------------------------------

ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
FB : prpacc
เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
Twitter : @paccnewspost
IG : pr_pacc
Youtube : pacc channel
Hotline : 1206
เอกสารดาวน์โหลด
ที่เกี่ยวข้อง